Turinge Scoutkår Mål och Riktlinjer

”En liten hjälp i styrningen mot fortsatt bra Scouting i Nykvarn”

Vision
• Kåren skall långsiktigt finnas och verka i Nykvarns kommun som ett positivt alternativ för barn och ungdomars fritidsverksamhet.
”Svenska Scoutrådets syfte med scoutrörelsen är att möjliggöra för unga människor att utvecklas till ansvarsfulla världsmedborgare utifrån de värderingar som uttrycks i scoutlagen och scoutlöftet.”

Målsättningarna är:
• Vi skall vara 100 -110 medlemmar långsiktigt, målår 2015
• Vi skall sträva efter att vara minst 3 ledare/funktionärer per avdelning
• Vi skall sträva efter att ha ytterligare ett 10 tal funktionärer som främst jobbar med kringtjänster såsom ekonomi, materielvård, hemsida, ordförande, representationer i krets och distrikt.

Värdegrund
Detta skall spegla vår verksamhet i Turinge Scoutkår
SPRING
• Samarbete
• Prova på
• Respekt och Roligt
• Inkluderande
• Naturupplevelser
• Gemenskap

Detta ligger i linje med Scoutrörelsen i Sveriges Huvudvärderingar
”Vi har ingen avbytarbänk”

  • Vi har plats för alla i laget. Scouterna jobbar i den lilla gruppen där var och en får synas och utvecklas i en drogfri miljö. Vi är schyssta kompisar.
  • Vi har ett stort hjärta. Scouterna är öppen för alla barn och unga. Vi visar varandra hänsyn och respekt.
  • Vi har naturen som vardagsrum. Scouterna skapar utmaningar där naturen lockar till samarbete och lösningar. Vi ser inga hinder.
  • Vi lär känna varandra och verkar för fred. Scouterna finns i hela världen. Vi är alla olika men ändå lika.
  • Vi vill ha en bättre värld. Scouterna engagerar sig för rättvisa, miljö och medmänsklighet. Vi bryr oss både lokalt och globalt.
  • Vi söker vägar i livet. Scouterna stödjer unga i sitt sökande efter mening och tro. Vi låter alla välja själv.
  • Vi uppmuntrar unga att leda. Scouterna satsar på ledarskap där värderingarna utgör grunden. Vi leder för framtiden.

Våra spelregler
Scoutlagen
Lagen för en spårarscout är:
En spårascout är ärlig och hjälpsam och lovar att göra sitt bästa.

Vi har scoutlagen som bas för våra spelregler och har lagt till några klargöranden för vissa situationer som skall vara Turinges sätt att visa gränser.
1. En scout söker sin tro och respekterar andras
– På läger har vi alltid något scoutigt på oss såsom halsduk, skjorta, scouttröja eller dyl.
Sanktion: Återvända och hämta

2. En scout är ärlig och pålitlig
– Vi badar alltid under ledaruppsikt om man är minior till patrullscout, vi badar inte heller utan badkompis.
Sanktion: Badförbud utom för hygienskötsel
– Respekt för andras ägodelar, lånar inte utan lov.
Sanktion: Offentlig ursäkt, vid stöld meddelande till förälder

3. En scout är vänlig och hjälpsam
– Inte lämna en scoutkompis ensam vid ett gemensamt uppdrag eller plats.
Sanktion: Ursäkt och förklaring

4. En scout visar hänsyn och är en god kamrat
– Ej använda mobiltelefon eller leksak under aktivitet och möten
Sanktion: Ledare tar om hand telefon och leksak och återlämnar efter aktivitet/möte
– Ett NEJ är ett NEJ från en scout eller en ledare när det gäller fysisk kontakt
Sanktion: Utvisning i annan del av lokal, på läger/hajk tjänstgöring extra handräckning
– Vårdat språk är grunden, vi tillåter inte svordomar, könsord, tillmälen om lyten eller verbal mobbing, aktuella icke accepterade ord kan anslås i lokalen.
Sanktion: Vid upprepad användning utvisning till annan del av lokalen, på läger tjänstgöring extra handräckning
– Tider för samling och vila skall följas.
Sanktion: Vid läger/hajker tjänstgöring extra handräckning

5. En scout möter svårigheter med gott humör

6. En scout lär känna och vårdar naturen
– Allemansrätten styr hur vi använder oss av naturens tillgångar

7. En scout känner ansvar för sig själv och andra
– Minimera användandet av telefoner på läger och hajker genom rekommendationer
Sanktion: Bara vid aktivitet så som står ovan omhändertas av ledare
– Ingen alkohol eller droger i samband med scoutevenemang (Vid speciella tillfällen där alla är över 18 år är det OK att det serveras vin/öl)
Sanktion: Omedelbart avvisande från aktivitet, direkt kontakt med förälder som får komma och hämta snarast
– Rökning/snusning är OK om man är 18 år eller har ett direkt muntligt/skriftligt godkännande till ledare från förälder. Dock skall rökning inte ske i samband med aktivitet eller på annan plats en anvisad.
Sanktion: Ledare tar hand om rökdon/snus som sen lämnas till förälder
– Alkoholinköp är inte tillåtet att göra i samband med resor i scoutsammanhang där det finns scoutungdomar under 18 år.
Sanktion: Återlämna inköpta varor till inköpsstället
– Inga vapen med i scoutsammanhang, kniv skall vara avsedd för att tälja med och inte ha en klinga längre än 15- 20 cm.
Sanktion: Vapen omhändertas av ledare och överlämnas till förälder

Scoutlöftet                                                                                 
Jag lovar att efter bästa förmåga följa scoutlagen. Är det löfte vi ber våra barn/ungdomar ge oss efter det att vi på avdelningen diskuterat lagen och Turinges spelregler.

Huvudbegrepp/verksamhetsidé
Vår scoutverksamhet kännetecknas av de fem huvudbegrepp och det gör skillnaden i scoutverksamheten mot många andra frilufts- och fritidsaktiviteter.

Dessa fem huvudbegrepp är de som vi använder i vår verksamhet, på veckomöten, hajker och läger:

• Lerning by doing , dvs vi lär oss genom att öva och prova på, inte så mycket teori.
• Genomförandet sker i patrullform, tillsammans är vi starka, samarbete.
• Lokalt och globalt samhällsengagemang, scouter finns i 106 länder där alla hudfärger, raser och religioner finns representerade, alla kan vara scouter.
• Frilutftsliv, vi lär oss att känna och vårda vår natur.
• Lag och löfte, ger oss en social koppling där temat är att så länge man gör sitt bästa är man alltid välkommen

Till detta kommer två punkter till oss som ledarna där vi ser till att väva in det i verksamheten:

• Stödjande och lyssnande ledarskap, där den vuxne ledaren skapar
förutsättningar för utveckling och vi är bra förebilder.
• Symboler och ceremonier, för att skapa utrymme för eftertanke och känna gemenskap

Avdelningsindelning
Verksamheten har följande avdelningsindelning där vi i Turinge är flexibla och anpassar till barn/ungdomsgruppen och enskildas behov. I Turinge scoutkår gör vi också saker tillsammans mellan avdelningarna för vi skall överbrygga åldersgränser och trivas ihop. Höjden av lycka är att se en ”hög” av scouter i olika åldrar ligga och resonera om något som känns aktuellt för stunden.