Personuppgiftshantering under GDPR

 

Vi är måna om att du ska känna dig trygg i dina kontakter med oss. Därför vill vi berätta om vår hantering av personuppgifter och om den nya dataskyddsförordningen (GDPR) som gäller i hela EU från och med den 25 maj 2018.

Scouterna (org. nr 802006-2942) är tillsammans med din Turinge scoutkår gemensamt personuppgiftsansvarig för de uppgifter du lämnar till oss.

De personuppgifter vi samlar in och behandlar är framför allt sådana som du själv uppger till oss (som personnummer, namn, adress, e-postadress, telefonnummer) när du ansöker om medlemskap. Dina uppgifter behövs för att kunna fullfölja vårt åtagande som förening gentemot dig som medlem eller målsman till en medlem. Exempel på detta är gruppindelningar, fakturor och information. Vi använder även vissa av dina personuppgifter för att skicka ut kallelser och andra utskick som är relevant för dig som medlem eller målsman.

Vi delar inte dina personuppgifter med andra, utom när vi har ett avtal med en tredje part. Det kan vara företag som förmedlar betalningar, trycker och skickar vår medlemstidning, beviljar bidrag till oss, eller på annat sätt är viktiga för vår verksamhet.

Personnummer, namn och adress läggs av ansvarig avdelningsledare eller medlemsregistrerare in i förbundets medlemsregister Scoutnet, samt i kårens egen närvarorapportering. Uppgifter om ev. allergier, sjukdomar och annat som är av vikt att veta för att kunna bedriva en personsäker verksamhet förvaras i pappersform hos ansvarig gruppledare. I samband med läger och hajker skickas namn på deltagarna till arrangerande scoutkår. Dessa listor förstörs alltid efter avslutat läger. Våra avdelningsledare kan även ha papperskopior på avdelningens medlemmar för att kunna föra närvaro på veckomötena. Andra personer i vår verksamhet behöver ibland dessa uppgifter, tex när vi skriver verksamhetsberättelser. Vi publicerar och arkiverar vissa personuppgifter i resultatlistor och annan dokumentation från föreningens verksamhet, dock längst till föreningens upplösning.

Du har rätt att begära tillgång till, få rättelse eller under vissa förutsättningar radering av personuppgifter eller begränsning av behandling som rör dig. Tänk då på att det kan innebära att vi inte kan fullgöra våra förpliktelser gentemot dig som medlem. Du har vidare rätt att invända mot behandlingen. Som medlem med en registrerad e-postadress, kan du skapa en inloggning och logga in i medlemssystemet Scoutnet och kontrollera att vi har rätt uppgifter om dig. Då kan du också korrigera dina uppgifter om någonting ändrats, t.ex. om du byter adress eller telefonnummer m.m.

Samtliga uppgifter skall tas bort av ansvarig avdelningsledare eller medlemsregistrerare vid avslutat medlemskap eller på direkt begäran av scout eller målsman, varvid dessa informeras om att borttagande av uppgifter ur scoutnet eller på kårens register enligt ovan är likställt med avslutat medlemskap. Om du har frågor om vår behandling av personuppgifter är du välkommen att kontakta scouterna på scoutnet@scouterna.se eller kåren turingescout@gmail.com